Õppe- ja kasvatustegevused

 Õppe- ja kasvatustegevuse  põhimõtted:

 • Lapsed on loovad, õppides mängu kaudu
 • Lapsed hoolivad kaaslastest, täiskasvanutest ja ümbritsevast keskkonnast
 • Lastel on teadmised turvalisuse, tervislike eluviiside sh. tervisliku toitumise ja liikumise vajalikkusest
 • Laste arengut toetavad kodu ja lasteasutuse koostöö
 • Lapsed väärtustavad eesti kultuuritraditsioone ja arvestavad teiste kultuuride eripäraga

Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõteteks on:

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
 • valitud  teemade käsitlemine erinevate tegevuste kaudu;
 • teemade valikul lasteasutuse eripära – ja laste huvidega arvestamine;
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 • lapse loovuse toetamine;
 • mängu kaudu õppimine, seda soodustava õpikeskkonna kujundamine;
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
 • üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
 • kodu ja lasteasutuse koostöö;
 • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

 

 

Lehekülge haldab: Tiina Lall, direktor 6545167, kikas@kikas.edu.ee

Muudetud 17.06.2013

 

 
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt