Õppetöö

ÕPPEKAVA

Lasteaia liik ja eripära

Tallinna Lasteaed Kikas asub Mustamäe linnaosa halduspiirkonnas aadressiga Sõpruse pst. 234.  Tallinna Lasteaed Kikas on munitsipaal lasteasutus.

Lasteaed asutati 06.dets. 1967 aastal ning kandis 127. Lastepäevakodu nime. 1997. aastal nimetati lasteaed Tallinna Lastepäevakoduks Kikas.

Lasteaias on avatud 9 rühma: 7 aia- ja 2 sõimerühma. Et paremini organiseerida õppetööd muusikas ja liikumises on lasteaial kaks saali – muusikasaal ning võimlemissaal. Õppetegevus toimub eesti keeles.

Lasteaeda ümbritsevad pargid ning parkmetsad, mis võimaldab käia õppekäikudel, loodusmatkadel. Lasteaial on suur avar õueala, mis on eelduseks sportlike ürituste organiseerimisel, vabaaja – ja õues õppe tegevuste läbiviimisel.

2005.aastast  kuulub Tallinna Lasteaed Kikas tervist edendavate lasteaedade võrgustikku,  mistõttu

suuremat tähelepanu õppekasvatustöös on pälvinud tervisliku toitumise-, tervislikke eluviise käsitlevad – ning õues õppega seotud teemad.

Lasteaia eripära avaldub ka avatuses ja koostöös teiste lasteaedade ja koolidega. Kogemuste vahetamise ja teadmiste jagamise eesmärgil on meie lasteaia külastatavus suur.

Osaletud on keskkonnaharidusprojektides „Aiatuulik“ ja „Aiajutud loodusest“, Comenius1 ning „Turvaline lasteaed“. Tallinna Maanteeameti ja SEB Ühispanga koostöös rajati projekti raames liiklusväljak. Toimib MTÜ Lastekaitse Liidu projekt „Kiusamisest vaba lasteaed“.

Populaarsed on kalendritähtpäevade tähistamised, koostööprojektid lastevanematega, lastevanemate poolt tasustatavatest huviringidest osavõtt.

Õppe- ja kasvatustegevuse  põhimõtted:

 • Lapsed on loovad, õppides mängu kaudu
 • Lapsed hoolivad kaaslastest, täiskasvanutest ja ümbritsevast keskkonnast
 • Lastel on teadmised turvalisuse, tervislike eluviiside sh. tervisliku toitumise ja liikumise vajalikkusest
 • Laste arengut toetavad kodu ja lasteasutuse koostöö
 • Lapsed väärtustavad eesti kultuuritraditsioone ja arvestavad teiste kultuuride eripäraga

Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõteteks on:

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
 • valitud  teemade käsitlemine erinevate tegevuste kaudu;
 • teemade valikul lasteasutuse eripära – ja laste huvidega arvestamine;
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 • lapse loovuse toetamine;
 • mängu kaudu õppimine, seda soodustava õpikeskkonna kujundamine;
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
 • üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
 • kodu ja lasteasutuse koostöö;
 • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

Õppekava uuendamise ja täiendamise kord

Lasteasutuse õppekava koostamisest ja arendamisest võtavad osa lasteasutuse pedagoogid, kaasates lapsevanemaid

Lasteasutuse õppekava kuulub läbivaatamisele igal õppeaastal mai kuu jooksul, et selgitada  parenduste ja muudatuste vajadus järgmiseks õppeaastaks.

Muudatused tehakse vastavalt riikliku õppekava muutmisele ning lasteasutuses tekkinud sisemistele vajadustele.

Ettepanekud õppekava täiustamiseks arutatakse läbi pedagoogilises nõukogus ning kinnitatakse lasteasutuse juhataja  käskkirjaga.
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt