Kodukord

Kooskõlastatud hoolekoguga

Protokoll 09.10.2018 1/2018  otsus nr 6

 

Tallinna Lasteaed Kikas kodukord

 

 1. Üldsätted 1.1 Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.
  1.2 Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
  1.3 Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kooskõlastab hoolekogu.
  1.4 Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
  1.5 Lapsevanem on kohustatud igakuiselt tasuma lasteaiamaksu jooksva kuu 20-ks kuupäevaks. Enam kui kahekuulise võlgnevuse korral arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja.
  1.6 Lasteaed on avatud 7.00 – 19.00
 1. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
  2.1 Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides.
  2.2 Lasteaeda tulles helistab lapsevanem rühma fonokella ning annab teada, kes tuli lasteaeda
  2.3 Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
  2.4 Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat.
  2.5 Õpetaja ei tohi anda lapsi joobe kahtlustusega isikutele (Lastekaitseseadus § 3, 25, 32)
  2.6 Alates hetkest, mil laps on lasteaia töötaja poolt üle antud lapsevanemale või vanema poolt volitatud isikule, vastutab lapse turvalisuse eest lapsevanem või viimase poolt volitatud isik.
  2.7 Ootamatute olukordade või juhtumite korral, kui lapsevanemal tekib probleeme lapsele õigeks ajaks järeletulemisega, palume sellest kindlasti õpetajat informeerida enne rühma tööaja lõppu.
  2.8 Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel (19.00 alates) telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele, teavitab rühma töötaja politseid (19.30  alates) lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
  2.9 Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kella 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. Vanem teavitab rühma töötajat lapse hilisemast lasteaeda tulekust hiljemalt kella 9.00.
  2.10 Lasteaed suletakse kell 19.00, seetõttu tuleb õhtul lapsele järele tulla vähemalt 15 minutit enne kella 19.00.
  2.11 Vanema kontaktandmete (mobiili number, elukoht, e-posti aadress vm) muutumisest teavitab lapsevanem sellest koheselt rühma õpetajat.
 1. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
  3.1 Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest (diabeet, astma jne), mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
  3.2 Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Ka nohu ja köha on haigus.
  3.3 Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel  
  3.4 Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
  3.5 Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel.
  3.6 Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu.
  3.7 Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla (heleda) tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
  3.8 Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
  3.9 Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt. ohtlikke detaile.
  3.10 Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
  3.11 Lapse kapis ei ole lubatud hoida ülearuseid riideid ja esemeid – määrdunud riided viiakse juba õhtul koju, samuti tehakse lapse kappi kogunenud joonistuste ja muu taolisega. Keelatud on hoida lapse kapis toiduaineid, sh ka maiustusi, ravimeid, teravaid esemeid
  3.12 Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
  3.13 Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused lasteasutuse õues. (vt. punkti 3.2), kui laps ei saa tervislikel põhjustel õue minna, siis jääb ta koju lapsevanema hoole alla.
 1. Turvalisuse tagamine
  4.1 Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
  4.2 Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.
  4.3 Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on keelatud.
  4.4 Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
  4.5 Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
  4.6 Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va. lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.
  4.7 Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
  4.8 Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
  4.9 Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
  4.10 Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
  4.11 Lasteaia territooriumil ei sõida lapsed jalgrataste ja tõukeratastega. Jalgrattaid ja tõukerattaid ei ole soovitatav tuua, kuna neid ei ole võimalik siseruumides hoida. Kui lapsevanem tuleb lapsele järgi ja toob jalgratta või tõukeratta, siis sellega koju sõites kannab laps kiivrit.
  4.12 Lasteaia koridorides ja rühma ruumides liigutakse kõndides, õues joostakse ja ronitakse
  4.13 Lasteaias kehtivad reeglid kuuluvad täitmisele ka juhul, kui laps viibib lasteaia siseruumides ja õuealal koos lapsevanemaga.

          4.14 Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne ning nende töötlemisel ja edastamisel järgitakse     isikuandmete kaitse seadust.

 1. Koostöö
  5.1 Hea koostöö õpetajate ja vanemate vahel on eelduseks, et laps tunneks ennast lasteaias turvaliselt, oleks rõõmus, õpihimuline ja leiaks palju sõpru.
  5.2 Tutvuge laste töödega, jälgige nende edusamme ning tunnustage neid selle eest.
  5.3 Suhtuge palun hoidvalt lasteaia varasse ja õpetage seda ka lapsele, siis püsivad asjad pikaajaliselt terved nii lasteaias kui mujal.
  5.4 L/a ühisüritustel ja pidudel vastutab lapsevanem ise oma lapse käitumise eest ning seisab hea selle eest, et kaasas olevate pere nooremate või vanemate laste käitumine ei häiriks esinejaid. Lapse rahustamiseks on mõistlik lahkuda saalist ja tulla tagasi lapse rahunedes.
  5.5 Konflikti puhul püüdke see alati lahendada seal, kust see alguse sai. Sest kõige tähtsam pole ju süüdlase leidmine vaid põhjuse likvideerimine. Meie koostöö põhineb sellel, et lapsel oleks hea ja turvaline meiega koos olla.

 

 
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt