Projektid

Ökomärgise Roheline lipp ja sertifikaat on uuendatud ning saadud II Roheline Lipp (2021) ja jätkuvad erinevad Rohelise Kooli projektid.

——————————————————————————————-

KIK PROJEKT

Tallinna Lasteaed Kikas osaleb 2022/2023 õ/a õppeprogrammidega seotud väljasõitudel.

Tallinna Lasteaed Kikas osaleb 2021/2022 õ/a õppeprogrammidega seotud väljasõitudel.

Tallinna Lasteaed Kikas osaleb 2020/2021 õ/a õppeprogrammidega seotud väljasõitudel.

Nende projektide raames toimuvad erinevad väljasõidud kooli minevatele lastele.

———————————————————————————————–

Roheline lipp

5. juunil tunnustati Rahvusraamatukogu suures saalis keskkonnateadlikke koole ja lasteaedu. Juba teist korda said ülemaailmse tuntusega ökomärgise Roheline lipp ning sertifikaadi 16, esimest korda 27 kooli ja lasteaeda, kelle hulgas ka meie, Tallinna Lasteaed Kikas.

——————————————————————————————————————————-

KIK PROJEKT

Tallinna Lasteaed Kikas sai 2019/2020 õ/a Keskkonna Investeeringute Keskusest toetuse ehk rahastuse projektile “Tallinna Lasteaia Kikas õppeprogrammidega seotud väljasõidud”.

Selle projekti raames toimuvad erinevad väljasõidud lastele.

————————————————————————————————————————————

LOODUSKESKONNA-ALASED KATSED LASTEAIAS

Projekt “Looduskeskkonna-alased katsed lasteaias” on suunatud lasteaia vanemate rühmade (5-7- aastastele) lastele. Selle raames avaldatakse 2018. aastal igakuiselt (va. suvekuudel) üheksa looduskeskkonna-alast katset. Iga katse juurde kuulub juhendmaterjal lasteaiaõpetajatele, mis abistab katse läbiviimist ja teema eakohast selgitamist lastele. Samuti kuuluvad selle juurde töölehed, mida lapsed saavad teema kinnistamiseks täita.

Projekti eesmärgiks on panna lasteaialapsi huvituma neid ümbritsevast keskkonnast ja suurendada nende teadmishimu ning avastamisrõõmu.

Esimene katse kannab pealkirja „Janune seller”


ROHELISE KOOLI PROJEKT

5.juunil 2019 omistati Tallinna Lasteaiale Kikas Roheline lipp ja rahvusvaheline sertifikaat.

Projektiga liituti 2016 aastal ja selle tegevus jätkub.

Roheline kool

Roheline kool on ülemaailmne programm, milles osaleb osaleb 49000 kooli 64 maalt.
Programmi juhib ülemaailmse haardega organisatsioon  Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana.
FEE kaheksa Hariduslikku põhimõtet, mida järgivad kõik programmidega liitunud organisatsioonid:

 1. Kindlustame, et osavõtjad on haaratud õppimise/õpetamise protsessi.
 2. Julgustame osavõtjaid tegema informeeritud keskkonnaotsuseid ja sekkuma igapäevaelus ettetulevatesse keskkonnaalastesse situatsioonidesse konkreetse tegevusega.
 3. Innustame osavõtjaid tegema aktiivset koostööd ja kaasama kogukonda välja töötama ühiseid lahendusi.
 4. Toetame osavõtjaid hindama oma ettekujutusi, teadmisi ja kogemusi, et arendada kriitilist mõtlemist ja olema avatud muutustele.
 5. Innustame osavõtjaid mõistma, et igapäevaelu kultuur on jätkusuutlikkuse lahutamatu osa.
 6. Innustame osavõtjaid jagama inspireerivaid lugusid oma saavutustest, ebaõnnestumistest ja väärtustest, õppima neist ja üksteist toetama.
 7. Innustame osavõtjaid jätkuvalt uurima, testima ja jagama innovaatilisi lähenemisi, meetodeid ja tehnikaid.
 8. Kindlustame, et programmides on kesksed pidevad parendused monitoorimise ja hindamise läbi.

Rohelise kooli programm Eestis 

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/“

Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi

 1. Seitsmest sammust koosnev strateegia “The Seven Steps”.
 2. Käsitletavad teemad “Eco-Schools Themes“.
 3. Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud. Osa kriteeriume on FEE poolt, osa töötab iga maa ise välja.

Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse.

Rohelise kooli strateegia seitse sammu

 1. Keskkonnatöörühma moodustamine
 2. Keskkonnaülevaatuse tegemine
 3. Tegevuskava koostamine
 4. Monitooring ja hindamine
 5. Tegevuste sidumine õppekavaga
 6. Teavitamine ja kaasamine
 7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.

KESKKONNA PÕHIMÕTTED

ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA 2021-2023

Rohelise kooli tegevuskava 2020 – 2021

Rohelise kooli tegevuskava 2019-2020

Rohelise kooli protokollid 2020 – 2021

Rohelise kooli protokollid 2021-2022 

Rohelise kooli protokollid 2022 -2023

Keskkonnaülevaatuse küsimustik 

KESKKONNAÜLEVAATUSE KOKKUVÕTE 2022 -2023

KULUARVESTUS

Rohelise kooli teemad

 1. Elurikkus ja loodus
 2. Kliimamuutused
 3. Energia
 4. Globaalne kodakondsus – vaata näiteks Maailmakooli kodulehte
 5. Tervis ja heaolu, toit
 6. Meri ja rannik
 7. Prügi
 8. Kooliõu
 9. Transport
 10. Jäätmed.

Aastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga. Kohustuslikuks osaks on kas kliimamuutused või globaalne kodakondsus.

 


————————————————————————-

KIK PROJEKT

Tallinna Lasteaed Kikas sai 2017/2018 õ/a Keskkonna Investeeringute Keskusest toetuse ehk rahastuse projektile “Tallinna Lasteaia Kikas õppeprogrammidega seotud väljasõidud”.

Selle projekti raames toimuvad erinevad väljasõidud lastele.

————————————————————————————————————

PROJEKT “TULEST TARGEM”

“Tulest targem” on eelkooliealistele suunatud tuleohutusalane ennetustöö projekt. Igal sügisel väisavad päästjad lasteaedu üle Eesti, et anda eelkooliealistele esmased teadmised tuleohust ja –ohutusest. Nii ka sel aastal, mil need tarkused antakse edasi pea 12 000le lapsele. Lisaks saavad lasteaiad töövihikuid ja materjale. Lisaks teoreetilisele materjalile ja külaskäikudele on valminud multifilm “Tulest targem”. Multikas on hea abiline Tulest targem koolituste toetamiseks, andes õpetajatele ja vanematele võimaluse koos lastega päästjate poolt õpetatud tarkuste ülekordamiseks. Multifilmi peamine eesmärk on õpetada lastele, millised on need olukorrad, mis tekitavad kodudes tuleõnnetusi. Väga olulisel kohal on sealjuures ka selgitused, kuidas nimetatud olukordi vältida ja tulekahjusid ära hoida.  Lisaks rõhutatakse, miks on suitsuanduri olemasolu kodudes nii vajalik ning kuivõrd oluline on õnnetuse korral koheselt täiskasvanu teavitamine.  Kogu seda tarkust jagab lastele multifilmi üks peategelastest – suitsuandur Otto. Multifilmis on kaasa löönud mitmed Eesti näitlejadki: suitsuandurile andis hääle Tiit Sukk, emale Külli Teetamm, lastele andsid hääle Theresa Maria Talistu ja Mark Samuel Malk.

———————————————————————————

     

Euroopa Liidu URBACT II projekti GeniUS

Tallinna Haridusamet osaleb EL URBACT II pilootprojektis, mille eesmärgiks on GeniUS mudeli rakendamine Tallinna haridusasutuste arendamisel.

GeniUS mudel on mõeldud paremate lahenduste leidmiseks avalike teenuste kujundamisel linnades, kasutades avatud innovatsiooni põhimõtteid.

Yorki linn Inglismaal algatas GeniUS mudeli uute ideede, loovuse, koostöö ja innovatsiooni edendamiseks, kus parimad lahendused leitakse erinevate huvigruppide kaasamisel.

Projekti töörühm ootab kõikide huviliste uudseid ideid ja häid mõtteid: “Kuidas kujundada kodulähedane lasteaed ja kool Sinu ootustele vastavaks?”

Palume aktiivselt kaasata oma õpetajaid, õpilasi, vanemaid jt. huvigruppe ideede ja mõtete postitamisel, mida saab teha kuni 10. oktoobrini 2014  foorumis aadressil www.geniustallinn.haridus.ee  või saata e-posti aadressile genius@tln.edu.ee .

 

————————————————————————

PROJEKT “MÄRKA JA AITA!”

Lapsi, kes vajavad abi, on praegusel ajal meie ümber aina rohkem. Eriti vajavad märkamist ja hoolimist aga lapsed, kellel pole vanemaid või nende armastust ning kelle asjad on kõike muud kui hästi. Laps ei saa valida vanemaid ega elu, mida nad talle pakkuda suudavad, kuid lastele võib ja peabki jääma võimalus käia koolis ja lasteaias. Ja mitte ainult käia, vaid tunda ennast seal turvaliselt ja teistega võrdsena.
Lastele mõeldes ja Sinu abile lootes kutsusid Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus, Tallinna Koolijuhtide Ühendus ja Tallinna Haridusamet üheskoos ellu heategevusprogrammi Märka ja aita!, mille eesmärgiks on aidata Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi ja õpilasi, kes erinevatel põhjustel vajavad materiaalset abi normaalseks osalemiseks õppetöös.
Öeldakse, et abistamiseks pole vaja mitte ühte miljonäri, vaid miljonit inimest, kes kõik annaks kasvõi ühe krooni. Sina võid olla üks nende hulgast.

Aitame kõik koos lapsi, kes vajavad abi!
Annetusi ootame Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse (TAHJÜ) erikontole SEB 10220109320011

Infot programmi kohta saad kodulehelt: http://markajaaita.haridus.ee/index.php/algus

 

 

 

————————————————————————–

LASTEKAITSE LIIDU PROJEKTI „KIUSAMISEST VABA LASTEAED“ TUTVUSTUS

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse 3-8 aastastele lastele. Meie lasteaed liitus selle projektiga 2013 aastal.

Eesmärk: Lasteaiakeskkonnas on laste vahel head suhted, mis kanduvad edasi kooli

Projekti põhiväärtused: austus, sallivus, hoolivus, julgus

Sõber karu

Projekti sümbol: Sõber Karu

Eestis veab projekti MTÜ Lastekaitse Liit.  www.kiusamisestvabaks.ee

 

—————————————————————————

Comenius projekt

Meie lasteaed osaleb rahvusvahelises Comenius projektis “A view trough the European window” Projektis osalevad lasteaiad-algkoolid lisaks meie lasteaiale veel Hispaaniast, Belgiast ja Inglismaalt. Projekt kestab 2008-2010.a.
Projekti peamine eesmärk on jagada teadmisi oma maa loodusest ja keskkonnast. Projektis osalevad nii õpetajad kui lapsed. Õpetajad saavad omavahel vahetada kogemusi õpetamismeetoditest, erinevate maade õppekavadest ja haridussüsteemist, lapsed saavad teadmisi loodusest nii oma kui ka teiste projektis osalevate maade kohta. Esimesel projektiaastal on erilise tähelepanu all ilmastikuvaatlus. Igal kuul saadame ühe nädala ilmastikuvaatluse tulemused partnerkoolidesse. Nii saame võrrelda, milline on samal ajal ilm Eestis, Hispaanias, Belgias ja Inglismaal. Esimese projektiaasta lõpuks valmib nelja riigi õppeasutuse ühine looduskalender, kus igal kuul meie loodusfotod.
Lapsed saadavad mõlemal õppeaastal koos õpetajatega teiste koolide-lasteaedade lastele posti teel omatehtud pilte, kaarte, suveniire ja ka kohalikke õppevahendeid. Lastel on väga huvitav ka ise teistelt pakke saada.
Teisel projektiaastal külastavad lapsed koos õpetajatega kohalikke vaatamisväärsusi oma riikides, valmistatakse videoklipid ning joonistused, millest valmib igas riigis raamat ning kokku valmib meie ühine raamat-õppevahend nelja õppeasutuse jaoks.
Projekt on integreeritud ka kõigi nelja haridusasutuse õppekavasse, seeläbi toimub kahe aasta jooksul ka pidev õppekavaarendus.
Meie tegemistest saab ülevaadet ka meie ühiselt kodulehelt http://gbseksel.wordpress.com/
ja õpetaja Viviani koostatud blogist http://www.kikascomenius.blogspot.com/

KÜSITLUS LASTELE ENNE JA PÄRAST COMENIUS PROJEKTI

Küsitluse vormi töötasid välja kolleegid Inglismaalt. Sama küsitluse alused hinnati laste teadmisi nii enne kui pärast Comenius projekti lõppemist.

Projekti algul viidi lastega läbi grupiviisiline küsitlus, mis hõlmas endas järgnevat:

Lapsed pidid nimetama Belgia, Inglismaa, Eesti ja Hispaania kohta kolm asja, mida nad teavad. Välisriikide kohta ei teatud suurt midagi. Mõned lapsed, kelle vanemate töökohustuste hulka kuulub reisimine, teadsid nimetada Belgia pealinna, Brüsselit. Kohaliku riigi, Eesti kohta osati nimetada nii pealinna, lipuvärve, presidenti ning muid rahvuslikke sümboleid nagu vapp, rahvuslind, lill ja hümn.

Teiseks küsiti, kes on iga riigi kuulsaim isik. Osati nimetada vaid oma riigi presidenti, Toomas Hendrik Ilvest ning Edgar Savisaart ja Andrus Ansipit.

Küsiti, kas igas riigis on sama raha. Lapsed oskasid öelda, et rahad on erinevad, kuid ei osatud nimetada, kuidas nimetatud riigis raha kutsutakse.

Projekti lõpul sama küsitlust korrates, olid tulemused järgmised:

Belgia kohta oskasid lapsed nimetada selle pealinna. Hästi teati ka, et lipuvärvideks on must, punane, kollane. Teati ka, et seal on rahaks eurod.

Inglismaa kohta nimetati lipuvärve. Teati, et seal räägitakse inglise keelt ning et seal sajab tihti vihma.

Hispaania kohta teati ,et seal armastatakse tantsimist, nimetati lipuvärve ja teati ,et kohalikuks keeleks on hispaania keel ning et seal on soojem kui meie riigis.

Kuulsaima inimese kohta osati nimetada, et Eestis on president Toomas Hendrik Ilves, inglismaal kuningas. Belgia kuulsaima inimese kohta ei osatud vastust anda.

Valuuta kohta osati nimetada, et Belgias ja Hispaanias on eurod. Eestis aga kroonid ja sendid.

Kokkuvõtte koostas õpetaja Vivian Teral

 

Lehekülge haldab: Tiina Lall, direktor 6545167, kikas@kikas.edu.ee

Muudetud 05.05.2023

 
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt