Isikuandmete töötlemine

 

Tallinna Lasteaia Kikas tegevus on avalik. Lähtuvalt seadustest on lasteaial kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest internetis avalikustada või teha muul viisil igaühele kättesaadavaks. Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb lasteaed andmeid laste kohta, lapsevanemate kohta ja töötajate kohta.

Seadused on isikuandmete ja eraelu puudutava teabe menetlemiseks ja töötlemiseks näinud ette kitsendused. 

Tallinna Lasteaed Kikas juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest sh isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest.

Andmete töötlemise õiguslikud alused on:

  • avaliku ülesande täitmine – koolieelsete lasteasutuste seadusest jt lasteaedadele kohalduvatest õigusaktidest tulenevad ülesanded;
  • lepingu täitmine – töölepingud, majanduslepingud;
  • Nõusolek. Nõusoleku vorm on leitav siit.

Isikuandmete töötlemine tööle või praktikale kandideerimisel. Kandideerides tööle või praktikale linna asutusse, lähtub asutus kandidaadi poolt avaldatud või avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta on kogutud ning anda omapoolseid selgitusi-vastuväited.
Kandidaatide värbamist korraldab linna asutustes personalitöötaja või personalitööd tegev isik. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.
Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et asutus nende poole teabe saamiseks pöördub.
Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks, kuni nõude aegumiseni (üks aasta). Kandideerinu nõusolekul säilitame tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks kandidaadi andmeid kandidaadiga kokku lepitud tähtaja jooksul.
Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
Kui kandideeritakse praktikale, kehtivad isikuandmete töötlemise osas samad nõuded, mis tööle kandideerides.Haridusteenuse osutamiseks kasutab lasteaed  haridusteenuste haldamise infosüsteemi ELIISKirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse EKIS  dokumendiregistris.Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui lapsevanem on andnud selleks nõusoleku, seda nõuavad seadused, seda on vaja õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks või laste õiguste eest seismiseks.

 

Täpsema ülevaate asutuse andmetöötlustest leiate Tallinna andmetöötlusregistrist.

Tallinna andmetöötlusregister on leitav aadressilt: https://atr.tallinn.ee/

Konkreetse asutuse andmetöötlused leiate järgnevalt:

– vajutate lahtrile „otsing“

– seejärel nupule „vali asutus“ ja kirjutate üleval avanenud lahtrisse lasteaia/kooli nime

– seejärel vajutate nupule „otsi“ ning vajutate avanenud nimekirjas lasteaia/kooli nimele (mis on punast värvi)

–  lõpuks vajutate allpool olevat sinist nuppu „otsin“.

Peale seda avaneb nimekiri kõikidest lasteaia/kooli andmetöötlustest, iga andmetöötluse kirjeldust saate vaadata vajutades nupule „vaatan“.

 

Lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

Tallinna Lasteaia Kikas andmekaitse kontaktisik, kelle poole saab pöörduda lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamiseks ja oma õiguste realiseerimiseks, on Tiina Lall, kikas@kikas.edu.ee.

 

Lehekülge haldab: Tiina Lall, direktor
6545167, kikas@kikas.edu.ee

Viimati muudetud: 10.12.2021
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt