Lasteaeda vastuvõtmine ja lahkumine

Lasteaeda vastuvõtmine

Lapse lasteaeda vastuvõtmise taotlemiseks täidab vanem lapse sünnitunnistuse alusel haridusameti juhataja poolt kehtestatud vormikohase vastuvõtu taotluse.
Vastuvõtu taotlusesse märgitakse kuni 3 lasteasutuse valikut ning lasteasutuses koha saamise soovitud aeg (aasta).
Lasteaeda võetakse vastu 1,5 -7aastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn.
Kui infosüsteemi andmetel ei ole lasteasutusse kohta soovivaid rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elavaid lapsi, võib lasteasutusse vastu võtta lapsi väljastpoolt linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.
Lasteaiakoha taotlemiseks täidab vanem lapse sünnitunnistuse alusel taotluse ja esitab selle ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal või e-postiga.

Tallinnas on võimalik lasteaiakoha taotlus registreerida läbi e-teenuse, teenuse otselink: info.haridus.ee/lasteaiakoht

Teenus on endiselt kättesaadav ka kodanikuportaalis eesti.ee, kust suunatakse kasutaja Tallinna Haridusameti  iseteeninduskeskkonda info.haridus.ee

Lasteaiast väljaarvamine
Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteaia direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.
Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

Avaldus

Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteaiast välja.
Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 27.detsembri 2006 määrus nr 109
“Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”.

 

Lehekülge haldab: Tiina Lall, direktor 6545167, kikas@kikas.edu.ee

Muudetud 04.04.2013

 
bottom