Teenused ja hinnad

TOIDUKULU PIIRMÄÄR

Alates 01.09.2017 on

sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär 1,80 € päevas

aiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär 2,00 € päevas

Alus: Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrus nr 29 “Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine”.

Toidukulu päevamaksumus sisaldab hommiku- ja lõunasööki ning õhtuoodet. Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. Toidukulu kaetakse kohal käidud päevade eest kolm toidukorda päevas. Erandeid arveldamises toidukordade osas ei tehta nt juhul kui laps ei söö hommikusööki või oodet.

Kui asutuses kehtestatud toidukulu päevamaksumus on suurem, kui kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem. Erandjuhul vabastatakse vanem üheks õppeaastaks toidukulu tasumisest täies ulatuses.

Alates 01.09.2017 on

sõimerühma toidupäeva maksumus 0,05 senti päev

aiarühma toidupäeva maksumus 0,15 senti päev

 

 

TOIDURAHA
Alates 01.augustist 2017.a. on lapse toidupäeva maksumus

sõimerühmades 1,85 eurot
aiarühmades 2,15 eurot

Sisaldab hommiku- ja lõunasööki ning õhtuoodet

KOHATASU

alates 1.jaanuarist 2018.a. on kohatasu ühe lapse kohta kuus 61 eurot
Alus: Tallinna Linnavolikogu 10.detsember 2015 määrus nr 27, “Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr” §2 alusel , Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 21.12.2017 nr 1.-2/674

Lasteaia sulgemisperioodil (kollektiivpuhkus suvel) kohatasu ei arvestata.
Palume tasuda lasteaiatasu iga kuu arvel märgitud kuupäevaks ja täpselt arvestatud summana.

Tutvu määrusega:
https://www.riigiteataja.ee/akt/111012013007

Soodustused Tallinna munitsipaallasteaedades

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% ja toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses. Toidutasu soodustuse saamiseks tuleb lasteaiale esitada taotlus.

Osaline vabastus lasteaia kohatasust

Kohatasu soodustuse saamise õigus on juhul, kui:
• lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
• perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (470 eurot kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast.
Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses.

Toitlustamise toetus

Toitlustamise toetuse saamise õigus on juhul, kui:
• lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
• Tallinna lastekodudes elavatel lastel.
Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõend.
Avaldus tuleb lasteaiale esitada 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka haridusasutuse pedagoog või sotsiaaltöötaja.
Toidupäeva maksumused on lasteaedades erinevad, selle suuruse otsustab hoolekogu.
Hoolekogu kinnitab toitlustamise toetuse saajad..

Lisainfo

Toetuste maksmisega tegelevad Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiu Amet ja linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad.
Soodustusi Tallinna lasteaedades reguleerivad õigusaktid:
• Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
• Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 määruse nr 9 “Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” muutmine
• Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides ning Tallinna Kopli Ametikoolis

 

Ruumide rent ja hinnad

 

Tallinna Lasteaias Kikas on  võimalus üürida võimlemis- ja muusikasaali. Ruumide üürimiseks koostatakse üürileping. Täpsemat informatsiooni anname direktori vastuvõtuajal telefoni teel või lasteaias (esmaspäeval kell 09.00-11.00 või neljapäeval 16.00-18.00).

 

Saali ja teiste lasteaia ruumide    ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna    Haridusameti juhataja käskkirjaga 08. juunist 2010 nr    1-2/319.

 

Lehekülge haldab: Tiina Lall, direktor 6545167, kikas@kikas.edu.ee

Muudetud 05.01.2018

 

 
bottom