Teenused ja hinnad

TOIDUKULU PIIRMÄÄR

Alates 01.09.2017 on

sõimerühma toidupäeva maksumus 0,05 senti päev

aiarühma toidupäeva maksumus 0,15 senti päev

Tutvu määrusega: https://www.riigiteataja.ee/akt/423092017022

 

Sisaldab hommiku- ja lõunasööki ning õhtuoodet

 

KOHATASU

Alates 1.jaanuarist 2019.a. on kohatasu ühe lapse kohta kuus 65,88 eurot
Alus: Tallinna Linnavolikogu 10.detsember 2015 määrus nr 27, “Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr” §2 alusel , Vabariigi Valitsuse 13.detsembri 2018 määruse nr 117 “Töötasu alammäära kehtestamine”

Tutvu määrusega: https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3003&aktid=132470&fd=1&k1=15&leht=1&lineid=126

Lasteaia sulgemisperioodil (kollektiivpuhkus suvel) kohatasu ei arvestata.
Palume tasuda lasteaiatasu iga kuu arvel märgitud kuupäevaks ja täpselt arvestatud summana.

 

Soodustused Tallinna munitsipaallasteaedades

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% ja toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses. Toidutasu soodustuse saamiseks tuleb lasteaiale esitada taotlus.

Osaline vabastus lasteaia kohatasust

Kohatasu soodustuse saamise õigus on juhul, kui:
• lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
• perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (470 eurot kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast.
Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses.

Toitlustamise toetus

Toitlustamise toetuse saamise õigus on juhul, kui:
• lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
• Tallinna lastekodudes elavatel lastel.
Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõend.
Avaldus tuleb lasteaiale esitada 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka haridusasutuse pedagoog või sotsiaaltöötaja.
Toidupäeva maksumused on lasteaedades erinevad, selle suuruse otsustab hoolekogu.
Hoolekogu kinnitab toitlustamise toetuse saajad..

Lisainfo

Toetuste maksmisega tegelevad Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiu Amet ja linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad.
Soodustusi Tallinna lasteaedades reguleerivad õigusaktid:
• Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
• Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 määruse nr 9 “Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” muutmine
• Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides ning Tallinna Kopli Ametikoolis

 

Ruumide rent ja hinnad

Tallinna Lasteaias Kikas on  võimalus üürida võimlemis- ja muusikasaali. Ruumide üürimiseks koostatakse üürileping. Täpsemat informatsiooni anname direktori vastuvõtuajal telefoni teel või lasteaias (esmaspäeval kell 09.00-11.00 või neljapäeval 16.00-18.00).

 

Saali ja teiste lasteaia ruumide    ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna    Haridusameti juhataja käskkirjaga 08. juunist 2010 nr    1-2/319.

 

Lehekülge haldab: Tiina Lall, direktor 6545167, kikas@kikas.edu.ee

Muudetud 25.01.2019

 

 
bottom